Om gruppen


Om gruppen för internationella straffrättsliga frågor


Gruppen för internationella straffrättsliga frågor (f.d. ICC-gruppen) är en specialgrupp inom Amnesty Sverige. Som specialgrupp fungerar gruppen som en kompetensresurs inom organisationen men bedriver även påverkansarbete gentemot lagstiftare och allmänhet.

Gruppen arbetar med både internationella och nationella straffrättsliga frågor, såsom bland annat:

- att få fler stater att ratificera Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC),

- att sprida information om ICC och dess verksamhet,

- att påverka lagstiftare att införa grova internationella brott i svensk rätt, till exempel folkmord, brott mot mänskligheten och tortyr,

- att bevaka att Sverige följer sina internationella åtaganden inom området för internationell straffrätt,

- att sprida information om Amnestys arbete för internationell rättvisa och mot straffrihet för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.


Gruppen har ca åtta aktiva medlemmar och träffas regelbundet i Stockholm. Mejla ICC@mail.amnesty.se om du vill komma på något av gruppens möten.

För att ge nya medlemmar och andra intresserade en överblick av ICC och domstolens arbete har vi sammanställt ett presentationsmaterial som uppdateras kontinuerligt. Materialet finns tillgängligt här.


Läs även vår folder om ICC. Läs även mer under rubriken "Amnestygruppen".