Om gruppen


Om gruppen för internationella straffrättsliga frågor


Gruppen för internationella straffrättsliga frågor (f.d. ICC-gruppen) är en specialgrupp inom Amnesty Sverige. Som specialgrupp fungerar gruppen som en kompetensresurs inom organisationen men bedriver även påverkansarbete gentemot lagstiftare och allmänhet.

Gruppen arbetar med både internationella och nationella straffrättsliga frågor, såsom bland annat:

- att få fler stater att ratificera Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC),

- att sprida information om ICC och dess verksamhet,

- att påverka lagstiftare att införa grova internationella brott i svensk rätt, till exempel folkmord, brott mot mänskligheten och tortyr,

- att bevaka att Sverige följer sina internationella åtaganden inom området för internationell straffrätt,

- att sprida information om Amnestys arbete för internationell rättvisa och mot straffrihet för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.


Gruppen har ca tio aktiva medlemmar och träffas regelbundet i Stockholm. För medlemskap i gruppen krävs inte att man är jurist men det är önskvärt att man har någon typ av specialkunskap inom det område som gruppen verkar.


Läs även vår folder om ICC. Läs även mer under rubriken "Amnestygruppen".

Mejla ICC@mail.amnesty.se om du vill komma på något av gruppens möten.