Möte "Krigsbrottsforum" den 8 mars 2012
Publicerad: 13 mars 2012

Närvarande:

Magnus Elving, Internationella åklagarkammaren

Christer Svan, Migrationsverket
Madelaine Seidlitz, Amnesty International
Anna Dahlbäck, Amnesty International, ICC-gruppen
Alexandra Segenstedt, Röda Korset
Samarie Löfvendahl, UNHCR


Den 8 mars 2012 hade ovanstående personer möte på Röda korsets huvudkontor i Stockholm.

Liksom på tidigare möten, redogjorde (vissa av ) mötesdeltagarna för sin respektive organisations eller myndighets pågående arbete, varvid relevanta frågor diskuterades.

- Migrationsverkets representant tog upp frågor som rörde dels nuvarande och kommande flyktingsströmmar till Sverige och hur dessa kan påverka till exempel anmälningar om brott till Krigsbrottskommissionen, dels verkets instruktioner till handläggare om när, hur och till vem anmälan om brott ska göras.

Det framhölls att inte bara misstankar om folkmord och folkrättsbrott/krigsförbrytelser ska anmälas till Krigsbrottskommissionen utan även t.ex. mord och andra brott som enligt folkrätten är en del av ett brott mot mänskligheten (trots att ett sådant brott inte finns i svensk rätt ännu).

- Internationella åklagarkammarens representant informerade i stora drag om dels pågående utredningar - en person sitter för närvarande häktad misstänkt för delaktighet i folkmordet i Rwanda; om utredningen leder till åtal blir det det första åtalet för folkmord i Sverige, dels de två domar från Stockholms tingsrätt som bygger på IÅK:s/RKP:s utredningar - den första tingsrättsdomen har vunnit laga kraft och den andra ska prövas av hovrätten inom kort.

En diskussion fördes om de olika beviskraven i brottmål och migrationsmål samt om Krigsbrottskommissionens resurser och om samarbetet rörande brottsutredningar med andra stater och internationella domstolar. Dessutom diskuterades en dom från Migrationsöverdomstolen / Kammarrätten från november 2011; mål UM 3891-10.

Nästa möte bestämdes till den 20 september 2012 kl. 13-15 på Amnestys sekretariat.

Anna Dahlbäck
ICC-gruppen, Amnesty