Möte "Krigsbrottsforum" den 13 oktober 2011
Publicerad: 18 oktober 2011

Närvarande:

Marie Lind-Thomsen, Internationella åklagarkammaren

Lars Hedvall, Internationella åklagarkammaren (endast inledningsvis)
Hans Melander, Krigsbrottskommissionen, Rikskriminalpolisen
Christer Svan, Migrationsverket
Madelaine Seidlitz, Amnesty International
Anna Dahlbäck, Amnesty International, ICC-gruppen
Ida Lönneborg, Amnesty International, ICC-gruppen
Alexandra Segenstedt, Röda Korset


Den 13 oktober 2011 hade ovanstående personer möte på Internationella åklagarkammarens kontor i Stockholm.

Mötet inleddes med att Lars Hedvall redogjorde för den pågående huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt där en person står åtalad för bland annat grovt folkrättsbrott, mord och människorov begångna i Kosovo år 1999. De närvarande personerna redogjorde därefter för sin respektive organisations/myndighets arbete sedan senaste mötet och diverse frågor diskuterades.

- Amnestys representanter redogjorde för bland annat sitt arbete för att få tillstånd en explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt och presenterade kort den promemoria som, samma dag som mötet ägde rum, hade tillställts justitieminister Beatrice Ask, se attachment.

- Migrationsverkets representant tog bland annat upp följande frågor: 1) Frekvensen av och kvaliteten på de anmälningar som verket gör till RKP, vilka frågor rörande begångna brott som verket ska/bör/kan ställa under asylutredningen och som kan leda till anmälan och/eller exkludering samt vilket underlag som verket bör/får skicka i samband med att polisanmälan görs. 2) Behovet av utbildning till verkets handläggare av till exempel personal från Internationella åklagarkammaren eller Krigsbrottskommissionen. 3) På vilket sätt verket kan använda sig av interpolefterlysningar.

- Internationella åklagarkammarens och Krigsbrottskommissionens representanter redogjorde för bland annat följande. 1) Pågående förundersökningar vid sidan av den som lett fram till ovan nämnt åtal. 2) Arbetet med att sprida information om Krigsbrottskommissionen verksamhet både internt inom polisen och externt till allmänhet samt hur och från vem anmälningar om brott kommer in till Krigsbrottskommissionen. 3) Beslutet i somras från Högsta domstolen att släppa den rwandiske medborgare som suttit häktad sedan 2008 i avvaktan på beslut om utlämning till Rwanda; de senaste två åren har ärendet legat hos Europadomstolen och är alltjämt kvar där, se HD:s beslut genom länk nedan. 4) Det mål rörande grovt folkrättsbrott m.m. som under hösten 2010 och våren 2011 pågick i Stockholms tingsrätt och den dom ("Makitandomen") som målet ledde fram till, se länk nedan. I samband med detta fördes även en diskussion kring behovet av stöd för de personer som kommer till Sverige för att vittna i liknande mål, något som möjligen organisationerna / dess medlemmar kan bidra med.

- Röda korsets representant redogjorde bland annat för den internationella konferens rörande utvecklingen av den internationella humanitära rätten som ska hållas i slutet av november med representanter för alla stater som är parter till Genèvekonventionerna.

Vid mötet diskuterades även formerna kring det framtida arbetet inom gruppen. Vi enades bland annat om att gruppen ska ha möten ca två gånger per år och att det ska vara ett roterande värdskap. Det ska undersökas vilka andra organisationer som är intresserade av att delta i mötesverksamheten. Nästa möte bestämdes till den 8 mars 2012 kl. 13-15 på Röda korsets huvudkontor. Till det mötet ska - liksom till detta - även UNHCR, Svenska Freds, Svenska FN-förbundet och Civil Rights Defenders inbjudas.

Anna Dahlbäck
ICC-gruppen, Amnesty
Länk till HD:s beslut:
"Rwandafallet": HD:s beslut om hävd häktning

Länk till Makitandomen:
Dom för grovt folkrättsbrott
PM (extern) om tortyrbrott.pdf