Artikel på SVT Debatt.se
Publicerad: 14 juli 2010

Artikeln nedan publicerades på SVT Debatts hemsida den 13 juli 2010.


Svenska Amnesty om Romstadgan:

"Misstänkta krigsförbrytare på fri fot i Sverige"

 

I somras fyllde den internationella brottmålsdomstolen (ICC) åtta år. ICC är en permanent, internationell domstol som för närvarande kan döma personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Syftet med ICC är att komma till rätta med den straffrihet som förekommer världen över för personer som har gjort sig skyldiga till grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
Domstolen är ett led i att skipa internationell rättvisa och få slut på brott mot mänskliga rättigheter

Det som är viktigt att komma ihåg är att den internationella brottmålsdomstolen endast kompletterar de nationella domstolarna. Det betyder att domstolen enbart kommer att behandla fall som de nationella domstolarna varken kan eller vill ta upp.

Huvudansvaret för att åtala personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vilar på staterna och inte på den internationella brottmålsdomstolen.

Att huvudansvaret ligger på staterna betyder att det är oerhört viktigt med nationell strafflagstiftning så att exempelvis svenska domstolar kan döma personer för folkmord och brott mot mänskligheten med mera.

De nationella domstolarna måste bli ett godtagbart komplement till den internationella brottmålsdomstolen. ICC:s stadga bekräftar också att alla stater har en skyldighet att åtala personer som har gjort sig skyldiga till grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sverige ratificerade ICC:s stadga, Romstadgan, i juni 2001 - för drygt nio år sedan. Trots det har Sverige ännu inte implementerat Romstadgan, vilket betyder att misstänkta förbrytare kan förbli ostraffade.

Den nuvarande svenska lagstiftningen är mycket bristfällig och lever inte upp till Romstadgans krav eller till andra regler inom den internationella straffrätten.

Det finns misstänkta krigsförbrytare och förövare av andra internationella brott i Sverige. Om Sverige inte lagför dessa personer, är risken stor att de förblir ostraffade för de brott som regleras i Romstadgan.

Sedan hösten 2002 ligger ett lagförslag för beredning på Justitiedepartementet. Amnesty har sedan dess regelbundet skrivit till Justitiedepartementets handläggare och till justitieministern för att höra efter när ett lagförslag kan presenteras och varför ingenting händer.

I kontakter med justitiedepartementet har vi fått olika besked om när lagförslaget skulle komma: 2004 skulle det komma 2005, 2005 skulle det komma 2006 och 2006 skulle det bli klart 2007.

År 2007 blev beskedet att det skulle vara klart före mandatperiodens utgång 2010. I år fick vi beskedet att det kan blir klart först till 2012.

Sverige har en skyldighet att aktivt bekämpa straffriheten för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är mycket viktigt att Sverige är ett föredöme internationellt, också genom att visa att man tar straffriheten på allvar även på nationell nivå genom att se till att den svenska lagstiftningen anpassas efter de krav som folkrätten och den internationella straffrätten uppställer.

Även Sverige måste ta sitt ansvar för misstänkta krigsförbrytare på fri fot.

Fredrik Kron
Tf generalsekreterare, Amnesty International, svenska sektionen