Yttrande ang. implementeringen
Publicerad: 10 september 2002

Yttrande från Svenska sektionen av Amnesty International, genom dess juristgrupp, till den internationella straffrättsutredningen avseende implementeringen av den internationella brottmålsdomstolens stadga i svensk rätt.