Möte "Krigsbrottsforum" den 12 mars 2013
Publicerad: 18 mars 2013

Närvarande:

Magnus Elving, Internationella åklagarkammaren
Marie Lind Thomsen, Internationella åklagarkammaren
Madelaine Seidlitz, Amnesty International
Anna Dahlbäck, Amnesty International, ICC-gruppen


Den 12 mars 2013 hade ovanstående personer möte på Amnestys huvudkontor i Stockholm.

Liksom på tidigare möten, redogjorde mötesdeltagarna för sin respektive organisations eller myndighets pågående arbete, varvid relevanta frågor diskuterades.

Internationella åklagarkammarens (IÅK) representanter informerade i stora drag om pågående förundersökningar och huvudförhandlingar. Rwandamålet pågår för närvarande i Stockholms tingsrätt och den 23 april 2013 inleds pläderingarna. Förundersökning (FU) rörande Sudan pågår också. I princip får man in tre typer av anmälningar: 1) från Migrationsverket då FU oftast inleds, 2) från allmänheten då FU oftast inte inleds och 3) från brottsoffer då det inte är ovanligt att FU inleds.

Krigsbrottskommissionen (på rikskrim) behöver förstärkas; med de resurser man har idag kan man bara driva två mål åt gången. En diskussion fördes om NGO:erna skulle kunna bedriva lobbyarbete för mer resurser, t.ex. i samband med att den nya lagen om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser träder i kraft (preliminärt 1 januari 2014).

IÅK har deltagit i ett nordiskt möte om dessa frågor. Nästa möte - i början på år 2014 - äger rum i Sverige och ett tema kan bli samarbete med NGO:s. Madelaine ska ta kontakt med Amnesty i London (UK-sektionen och/eller internationella sekretariatet) för att höra om/hur de samarbetar med polis och åklagare.

Vi diskuterade vidare den friande hovrättsdomen från den 19 december 2012 (RÅ har bestämt att inte överklaga till HD) samt utkastet till lagrådsremiss som kommit, där bl.a. Amnesty har skrivit kompletterande remissvar rörande åldergränser för straffansvar vid rekrytering av barnsoldater.

Avslutningsvis tog vi upp frågan från ett tidigare möte om behovet av "vittnesskyddsorganisation" för dem som kommer för att vittna i målen om bl.a. folkrättsbrott. Amnesty är villig att försöka rekrytera frivilliga till sådana uppdrag om behov finns. Anna skickar sin tidigare emailväxling med Krigsbrottskommissionen till IÅK för vidare diskussion.

Nästa möte bestämdes till den 24 september 2013 kl. 10 på Internationella åklagarkammarens kontor.

Anna Dahlbäck
ICC-gruppen, Amnesty