Möte "Krigsbrottsforum" den 24 september 2013
Publicerad: 13 oktober 2013

Närvarande:

Magnus Elving, Internationella åklagarkammaren
Lars Hedvall, Internationella åklagarkammaren
Sven-Åke Blombergsson, Krigsbrottskommissionen
Lennart Eriksson, Migrationsverket
Madelaine Seidlitz, Amnesty International
Anna Dahlbäck, Amnesty International
Alexandra Segenstedt, Röda korset


Den 24 september 2013 hade ovanstående personer möte på Internationella åklagarkammarens kontor i Stockholm.

Liksom på tidigare möten, redogjorde mötesdeltagarna för sin respektive organisations eller myndighets pågående arbete, varvid relevanta frågor diskuterades.


Migrationsverket redogjorde i stora drag för de anmälningar man gjort till Krigsbrottskommissionen (RKP), vilka i första hand bygger på de misstänkta personernas egna uppgifter under asylutredningar. Verket ska vidare genomföra en resa inom kort till Libanon och Jordanien för att samla in information om situationen i Syrien.

Internationella åklagarkammaren (IÅK) påpekar att även information från målsäganden och vittnen under asylutredningar kan vara av värde för deras arbete. Amnesty (AI) och Röda korset (RK) ska ta upp detta på sitt nätverksmöte med offentliga biträden. Det förs en diskussion om vilka frågor som bör ställas under asylutredning för att inte missa presumtiva brottsmisstankar.

Det förs vidare en diskussion om vilka personer som ska uppmanas att göra anmälningar och i så fall hur samt om behovet av ett informationsblad om hur man gör en anmälan, vilket kan delas ut till presumtiva målsäganden m.fl.

IÅK redogör för sina pågående ärenden, i första hand Rwandadomen som har överklagats och där huvudförhandling påbörjas i hovrätten inom kort samt förundersökningen rörande Sudan. IÅK berättar att man överklagade den friande Kosovodomen till HD som dock inte meddelade prövningstillstånd.

Det förs en diskussion om den fällande tingsrättsdomen i Rwandamålet och den friande hovrättsdomen i Kosovomålet och om skillnaderna på den vittnesbevisning som fanns i de båda målen. Det förs vidare en diskussion om eventuellt förbud mot bevisning som åtkommits genom tortyr kontra det svenska systemet med fri bevisprövning.

Det bestäms att vi ska utreda möjligheterna till en "vittnesserviceorganisation" för de internationella målen, där vittnena ofta kommer långväga ifrån och inte känner till Sverige, språket eller rättssystemet. Det handlar om att ge stöd både i juridiska och praktiska frågor. En projektgrupp skapas med Magnus, Madelaine, Anna, Alexandra eller någon annan från RK samt någon från Migrationsverket och RKP. Magnus skriver utkast till direktiv till projektet. Ett preliminärt första möte bestäms till den 12 december 2013 kl. 10 på IÅK, förutsatt att respektive organisations eller myndighets chefer då har godkänt projektet.

AI informerar om sina kontakter med Justitiedepartementet samt beskeden att lagrådsremissen om bl.a. implementeringen av Romstadgebrotten nu förväntas komma på senhösten 2013 och att man därefter skriver direktiv till och fattar beslut om utredare av tortyrbrott.

IÅK delar ut ett nummer av tidningen Svensk polis, nr 7/2013 (september), där det finns en bra artikel om deras och RKPs arbete.

Anna Dahlbäck
Svenska Amnesty