Möte med tortyrbrottsutredaren
Publicerad: 21 januari 2015

Den 21 januari 2015 träffade Amnesty chefsrådmannen Stefan Reimer, den utredare som regeringen har tillsatt för bedöma behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning, och utredningssekreteraren hovrättsassessorn Andreas Gustafsson. Närvarande från Amnesty var Madelaine Seidlitz och Anna Dahlbäck. Mötet ägde rum på Amnestys sekretariat i Stockholm.

Utredarna redogjorde för sitt uppdrag och sitt arbete hittills. Förutom Amnesty har de träffat eller ska träffa bl.a. Röda korset, Civil Rights Defenders och Internationella åklagarkammaren. En hearing är tänkt att hållas under våren/försommaren, till vilken Amnesty kommer att bjudas in. Uppdraget ska slutredovisas den 1 september 2015.

Amnesty redogjorde för sitt arbete mot tortyr och för att det ska införas ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt.

Läs mer om utredningen här: http://icc.amnesty.se/article/2170

Läs den senaste versionen av Amnestys promemoria här: http://icc.amnesty.se/article/2192